Mobilny trenażer techniczno - chemiczny symulator rurociągu

Szanowni Państwo,

ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na: zakup mobilnego trenażera techniczno-chemicznego symulatora rurociągu
Warunki handlowe:
1. Oczekiwany termin płatności – przelew 60 dni od daty otrzymania faktury
2. Termin realizacji prac – do 31.10.2020 roku

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej CONNECT, szczegółową specyfikację oferty prosimy dodawać jako załącznik.
2. Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.
3. Oferta powinna składać się z dwóch części: technicznej i handlowej.
4. Część techniczną oferty należy złożyć pod kryterium „Oferta techniczna (w formie załącznika)”.
5. Część handlową oferty z ceną i warunkami płatności należy dodać jako załącznik w kryterium „Cena” (po otrzymaniu informacji o akceptacji ofert technicznych przez Zespół Oceniający ANWIL S.A.).
6. Pytania dotyczące części technicznej oraz handlowej proszę zadawać za pośrednictwem PZ CONNECT - zakładka pytania. Odpowiedzi będą udzielane w ten sam sposób.
7. Dołączenie informacji cenowej w części technicznej oferty może skutkować odrzuceniem oferty.

Dokumentacja techniczna została załączona do pozycji nr 1 zapytania ofertowego.

Uwaga:

1. ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia najtańszej i najdroższej oferty bez podania przyczyny.
2. Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będzie realizowane na warunkach zawartych w załączonej propozycji kontraktu.
3. ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
4. ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.
6. W przypadku, gdy kontrahent jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w mechanizmie podzielonej płatności.
 Pokaż więcej  Zwiń