Zaprojektowanie i budowa kolejowych stanowisk roboczych

Szanowni Państwo,

ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty wykonanie prac w zakresach:
1. Zaprojektowanie i budowę myjni wagonów kolejowych,
2. Zaprojektowanie i budowę stanowiska do sprawdzania czystości wagonów
samowyładowczych typu Tadss i Vb
3. Zaprojektowanie i budowę stanowiska do przeładunku produktu z wagonów
samowyładowczych typu Tadss i Vb.

Uwagi:
1. Oferty należy złożyć na realizację każdego z zadań rozdzielnie.
2. Oferenci mogą złożyć oferty na trzy, dwa lub tylko na jedno zadanie.

Warunki handlowe:
1. Oczekiwany termin płatności – przelew 60 dni od daty otrzymania faktury
2. Oczekiwany termin wykonania: do 31.03.2021

Składanie ofert
Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej CONNECT, szczegółową specyfikację oferty prosimy dodawać, jako załącznik.
Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.
Wymogi techniczne w zakresie wymaganego doświadczenia, okresu funkcjonowania i zapoznanie się z pracami na obiekcie muszą spełniać zgłoszeni podwykonawcy, którym nie przysługuje prawo dalszego podzlecania.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia najtańszej i najdroższej oferty bez podania przyczyny.

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będzie realizowane na warunkach zawartych w złączonej propozycji kontraktu.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.

Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.
 Pokaż więcej  Zwiń