BRIGHTSTOCK (2020 rok)

Orlen Oil Sp. z o.o., zlokalizowana przy ul. Opolskiej 114 w Krakowie, zaprasza do złożenia oferty prowadzonym postępowaniu na zakup następującego surowca:
Brighstock. W tej rundzie prosimy o złożenie dokumentów w kryteriach formalnych.
Ilość deklarowana: zgodnie z zapytaniem
Elastyczność wolumenowa: -/+30%
Termin realizacji: 2020
Rodzaj opakowania: autocysterna
Orlen Oil Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy/ złożenia zamówienia z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy/zamówienia może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Orlen Oil Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c.
Orlen Oil, Opolska 114 street, Kraków, would like to invite you to the process regarding deliveries of the following product:
Brighstock . In this round please place documents in formal criteria.
Declered quantity: as per request
Volume flexibility: -/+30%
Type of packaging: bulk
Delivery time: within 2020
Oil Sp z o.o. reserves the right to select at its sole discretion the company/companies with whom Orlen Oil will conclude the agreement and reserves the right to conclude the agreement/place the order with more than one Supplier, selected through negotiations. The scope of the agreement/order can cover a part or a total scope of the presented quotation. Moreover Orlen Oil Sp. z o.o., reserves the right to cancel this invitation for tenders and withdraw from negotiations without giving any reason. Bidders are not eligible for any claims against the Inviting Party in this connection. This letter is an invitation for negotiations in the understanding of Art. 72 of the Polish Civil Code, and thus does not apply provisions regarding offer in the understanding of Art. 66 of the Polish Civil Code

 Pokaż więcej  Zwiń

Dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty

Przedmiot oferty