Z/595/03/2019/RT_Wymiana zbiornika ZB-2

ORLEN południe S.A. zaprasza do złożenia oferty na wymianę zbiornika ZB-2
Szczegółowy zakres prac do ujęcia w ofercie:
1. Demontaż istniejącego zbiornika Zb-2 wraz z jego utylizacją,
2. Dostarczenie i montaż nowego zbiornika Zb-2, wraz z znajdująca się wewnątrz armaturą,
3. Instalacja membrany wodoszczelnej,
4. Instalacja warstwy chemoodpornej,
5. Uporządkowanie miejsca pracy, wywóz odpadów powstałych w jej trakcie,
6. Wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia powyższych prac dostarcza Wykonawca z
niezbędnymi certyfikatami.


Zakres prac i dostaw zawarto w Załączniku nr 1
Ewentualne wyjaśnienia zostaną przekazane podczas obowiązkowej wizji lokalnej na obiekcie (wymóg konieczny do złożenia oferty),
Termin obowiązkowej wizji lokalnej należy indywidualnie ustalić z:
Marek Matysik GSM 693 386 447
Grzegorz Łąka GSM 665 551 987


Składanie ofert
1. Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej CONNECT.
2. Oferta powinna składać się z dwóch części: technicznej i handlowej.
3. Część techniczną oferty należy złożyć pod kryterium „Oferta techniczna (w formie załącznika)”
4. Część handlową oferty z ceną i warunkami płatności należy dodać jako załącznik w kryterium „Cena”
5. Pytania dotyczące części technicznej oraz handlowej proszę zadawać po przez connect zakładka pytania. Odpowiedzi będą udzielane w ten sam sposób.
Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będzie realizowane na warunkach zawartych w złączonej propozycji kontraktu.
ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.

Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.

 Pokaż więcej  Zwiń