Budowa jednostki zatężania kwasu siarkowego/Construction of a sulphuric acid concentration unit

Szanowni Państwo,
ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Budowę jednostki zatężania kwasu siarkowego
Warunki handlowe:
1. Oczekiwany termin płatności – przelew 60 dni od daty otrzymania faktury
2. Oczekiwany termin wykonania - 31.12.2021r.
Składanie ofert:
Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej CONNECT, szczegółową specyfikację oferty prosimy dodawać, jako załącznik.
Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.
Wymogi techniczne w zakresie wymaganego doświadczenia, okresu funkcjonowania i zapoznanie się z pracami na obiekcie muszą spełniać zgłoszeni podwykonawcy, którym nie przysługuje prawo dalszego podzlecania.
UWAGA: Przetarg realizowany w trybie II etapowym.
W I etapie oferenci zobowiązani są do złożenia oferty formalnej i technicznej.
W II etapie po akceptacji, przez Zespół Oceniający ze strony ANWILU S.A. ofert technicznych, Oferenci, którzy zostaną dopuszczeni do dalszego etapu przetargowego zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie składania Ofert Handlowych.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia najtańszej i najdroższej oferty bez podania przyczyny.
Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będzie realizowane na warunkach zawartych w załączonej propozycji kontraktu.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.

Dear Sirs,
ANWIL S.A. invites you to submit an offer for: Construction of a sulphuric acid concentration unit

Trade conditions:
1. Expected payment date: Bank transfer within 60 days after the invoice receiving date
2. Expected deadline for completing tha task: 31.12.2021
Offers must be submitted in electronic format on the Purchasing Platform CONNECT.
Possible offer with detailed specification, please add as an attachment where it's applicable.
In case of any questions for additional information or clarification, please contact in writing only on the Purchasing Platform CONNECT. Replies will be sent the same way.
ATTENTION: The tender is performed in the 2-stage procedure.
In the 1st stage the Tenderers shall be obliged to provide the formal and technical quotations. In the 2nd stage, after the acceptance by the Evaluating Team from ANWIL S.A. of the technical quotations, the Tenderers that will be allowed for the next stage of the tender, will be informed via electronic way about the term of providing the Commercial Quotations.
According to the content of the inquiry ANWIL SA reserves the right to unrestricted selection of company/companies with whom the negotiations will be carried out with reference to the part or whole range of submitted replies and to enter into a contract with more than one Supplier appointed through the negotiations, in addition the scope of the contract may include whole or only the part of the scope of submitted reply to the inquiry  Pokaż więcej  Zwiń