50105735 - Sygnalizatory poziomu TriMod Besta

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Prosimy o umieszczenie w załączniku (PDF) oferty technicznej (bez cen) oraz karty katalogowe.

Ocena Techniczna - Warunki wg zapytania.
1. Zgodność techniczna oferty z zapotrzebowaniem
2. Gwarancja
3. Udokumentowane pochodzenie materiałów (kraj pochodzenia).
4. Posiadanie certyfikatów oraz dokumentów, dopuszczeni wydanych przez właściwe urzędy lub
jednostki certyfikujące określonych jako wymagane w zapotrzebowaniu
5. Termin dostawy podany w zapotrzebowaniu: 30.05.2020.

Ocena Handlowa: 100% z uwzględnieniem terminu płatności

Państwa oferta będzie oceniana pod względem przedstawionych warunków technicznych i handlowych.

W trakcie przygotowania odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Pytania muszą być kierowane za pośrednictwem Platformy Connect – ważne aby w treści zadawanych pytań nie było informacji pozwalających zidentyfikować firmę, która zgłosiła pytania. Na podstawie zadanych pytań zespół po stronie PKN ORLEN przygotuje jednolitą informację zwrotną – taką samą dla wszystkich Dostawców.

W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT.

Z poważaniem,
Jarosław Sulkowski
 Pokaż więcej  Zwiń