Remont kapitalny torów i rozjazdów w latach 2020 – 2022.

Szanowni Państwo,
ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na:
Remont kapitalny torów i rozjazdów w latach 2020 – 2022.
Warunki handlowe:
1. Preferowany termin płatności – przelew, minimum 60 dni od daty otrzymania faktury.
2. Oczekiwany termin wykonania:
• do 30.12.2022r.
Składanie ofert:
1. Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej CONNECT, szczegółową specyfikację oferty prosimy dodawać, jako załącznik.
2. Oferta powinna składać się z dwóch części: technicznej i handlowej.
3. Część techniczną oferty należy złożyć pod kryterium „Oferta techniczna (w formie załącznika)”.
4. Część handlową oferty z ceną i warunkami płatności należy dodać jako załącznik w kryterium „Cena”.
5. Pytania dotyczące części technicznej oraz handlowej proszę zadawać po przez Connect zakładka pytania. Odpowiedzi będą udzielane w ten sam sposób.
6. Dołączenie informacji cenowej w części technicznej oferty może skutkować odrzuceniem oferty.

Dokumentacja techniczna została załączona do pozycji nr 1 zapytania ofertowego.

Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będzie realizowane na warunkach zawartych w złączonej propozycji kontraktu.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.

Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.

 Pokaż więcej  Zwiń