Z/883/06/2018/RNJ_Budowa i uruchomienie stanowiska pełnienia oleju bazowego do autocystern

Orlen Południe SA zaprasza do złożenia oferty techniczno-cenowej na wykonanie/budowę i uruchomienie stanowiska pełnienia do autocystern oleju bazowego wraz z opracowaniem i uzgodnieniem w Transportowym Dozorze Technicznym niezbędnej dokumentacji technicznej i rejestracyjnej oraz uzyskaniem decyzji o rejestracji stanowiska nalewczego w Zakładzie w Jedliczu.

Szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji robót omówione zostaną podczas wizji lokalnej na obiekcie (wymóg konieczny do złożenia oferty).

W tym celu oraz w przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt z Panem Bogusław Basamania - tel.: 785 020 098, e-mail: boguslaw.basamania@orlen.pl

Preferowane przez ORLEN Południe S.A. jest rozliczenie na podstawie jednej faktury wystawionej po zakończeniu i odbiorze wszystkich prac przez ORLEN Południe S.A.
- dopuszcza się przedstawienie przez oferenta proponowanego sposobu częściowego fakturowania. Etapy fakturowania winny określać zakres prac, za który zostanie wystawiona faktura i powinny być spójne z harmonogramem realizacji.
- faktura końcowa – rozliczeniowa - o wartości nie niższej niż 10% wartości umowy - zostanie wystawiona po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Wszelkie pytania proszę kierować tylko i wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Connect zakładka „Pytania/Odpowiedzi „ odpowiedzi będą udzielane również w ten sam sposób.

Orlen Południe S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Orlen Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c

Obowiązek informacyjny
1. Administratorem Danych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabryczne 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 272696025.
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania zakupowego.
4. Odbiorcami danych są:
(1) organy administracji publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa;
(2) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji postępowania zakupowego, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Każdemu przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym  Pokaż więcej  Zwiń