50087021 Zakup zaworów oraz zestawów naprawczych marki Welland & Tuxhorn

50087021 ZAKUP ZAWORÓW ORAZ ZESTAWÓW NAPRAWCZYCH MARKI WELLAND & TUXHORN
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiot zapytania ofertowego:
• 50087021 Zakup zaworów oraz zestawów naprawczych marki Welland & Tuxhorn, według danych technicznych umieszczonych w pozycjach zapytania ofertowego;

Państwa oferta powinna być przedstawiona w dwóch częściach:
A. "Część handlowa" oferty musi zostać złożona poprzez wpisanie cen za każdą pozycje zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl
B. "Część techniczna" oferty musi zawierać:
- skan oferty technicznej w pliku PDF zawierający/potwierdzający n/w informacje / wymagania, załączony na platformie zakupowej w miejscu ,,Skan oferty technicznej”,
- przedmiot informacji wraz ze specyfikacją techniczną, nazwę produktu, ilość oferowaną, jednostkę miary,
- Komplet dokumentacji technicznej (DTR, deklaracja zgodności) - proszę o potwierdzenie dostarczenia dokumentów wraz z dostawą.
- Termin dostawy najpóźniej do 23.05.2020 lecz nie wcześniej niż 04.05.2020 (podać w tygodniach od momentu złożenia zamówienia)
- gwarancja min. 24 (w miesiącach),
- wymagane warunki dostawy DDP Płock (proszę potwierdzić),
- Certyfikat materiałowy typu 3.1 wg. EN 10204, wydany przez producenta tj. Welland & Tuxhorn (proszę o potwierdzenie dostarczenia dokumentu wraz z towarem),
- zgodność techniczna oferty - typ, rozmiary (wg odpowiednich norm) oraz ilości zgodnie z zapotrzebowaniem.
- Deklaracja pochodzenia materiałów wydana przez producenta tj. WELLAND & TUXHORN- akceptowane poch. UE, USA, Japonia (proszę o potwierdzenie dostarczenia wraz z dostawą),
- ważność oferty min 2 miesiące,
- akceptacja OWZ PKN ORLEN S.A. (Ogólne Warunki Zakupu PKN ORLEN S.A.)

UWAGA: Załączona oferta techniczna nie może zawierać żadnych cen i musi zostać złożona w postaci załączonego pliku do zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.

W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.

W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.

Z poważaniem,
Ewa Wróbel  Pokaż więcej  Zwiń