RFI - Chlorowany polietylen do PVC

Zapytanie ofertowe na chlorowany polietylen do PCW Wymagania jakościowe:
Zawartość chloru 34-36%
Substancje lotne max. 0,4%
Pozostałość na sicie (0,8 mm) – max. 2%
Twardość Shore’a max 65 ShA
Gęstość nasypowa min.0,5 g/ml
Zanieczyszczenia max. 40 cząstek/200g
Stabilność termiczna (minuty w 165 º C) min. 8 min
Zawartość wapnia max 2,1%
Wytrzymałość na rozciąg. min 6,0 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu min 600%
Zwracamy się z prośbą do udziału w RFI.
Celem niniejszego zapytania o informację jest pozyskanie ofert na potencjalne zamienniki modyfikatora obecnie stosowanego i wdrożenie do receptur produkcyjnych w celu realizacji regularnych zakupów od I kwartału 2020 roku. Ocena spełnienia wymagań jakościowych ANWIL S.A. i kwalifikacja do testów na podstawie specyfikacji i dokumentacji technicznej producenta/oferenta przedstawionej w odpowiedzi na RFI. W formularzu RFI prosimy o wskazanie ceny DAP Włocławek ANWIL S.A. oferowanej dla dostaw w workach w partiach ok. 5000kg.
Całkowita szacunkowa ilość zapotrzebowania rocznego
15 000kg - 20 000kg.
RFI concerning chlorinated poliethylene for PVC.
Quality requirements:
Chloride content: 34-36%
Volatiles max. 0,4%
Sieve residues (0,8 mm) – max. 2%
Shore’s hardness 65 ShA
Bulk density min.0,5 g/ml
Impurities max. 40 pcs/200g
Thermal stability (minutes in 65 º C) min. 8 minutes
Calcium content max 2,1%
Tensile strenght min. 6,0MPa
Extension at break min. 600%
We ask you to take part in the RFI. The purpose is to obtain offers for potential substitutes for modifier being used now and implementation in production to perform regular purchases and deliveries since I Quarter'2020. Assessment of the quality requirements and qualification for trials based on specifications and technical documentation of the manufacturer / supplier submitted in response to the RFI. In the offer please indicate the price of DAP Anwil Wloclawek SA for deliveries in lots of 5000kgs in bags.
The total annual qty demand: 15 000kgs - 20 000kgs.
 Pokaż więcej  Zwiń