Niskojakościowe oleje przekładniowe/Package for low tier gear oils

Orlen Oil Sp. z o.o., zlokalizowana przy ul. Opolskiej 114 w Krakowie, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu mającym na celu wyselekcjonowanie dostawcy niskojakościowych olejów przekładniowych spełniający wymagania jakościowe GL-4, GL-5 wg API.
W 1 rundzie prosimy o złożenie dokumentów formalnych. W kryterium cena na tym etapie proszę wpisać 1.
Po złożeniu oferty formalnej uruchomiona zostanie 2 runda w której poprosimy o złożenie oferty technicznej i handlowej.
Orlen Oil Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy/ złożenia zamówienia z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy/zamówienia może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Orlen Oil Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c.
W kwestiach technologicznych proszę o kontakt z Panią Katarzyną Starzec Research and Development Department GSM +48 605 855 157
Orlen Oil, Opolska 114 street, Kraków, would like to invite you to the tender process regarding selection of a supplier of Packages for low tier gear oils ( quality requirements GL-4, GL-5 wg API)
In the first round ( formal criteria) please accept requested conditions and attach signed confidentiality statement - necessary condition . In the price criteria please enter 1.
After that in the next round of the tender we do ask to place an offer.
Oil Sp z o.o. reserves the right to select at its sole discretion the company/companies with whom Orlen Oil will conclude the agreement and reserves the right to conclude the agreement/place the order with more than one Supplier, selected through negotiations. The scope of the agreement/order can cover a part or a total scope of the presented quotation. Moreover Orlen Oil Sp. z o.o., reserves the right to cancel this invitation for tenders and withdraw from negotiations without giving any reason. Bidders are not eligible for any claims against the Inviting Party in this connection. This letter is an invitation for negotiations in the understanding of Art. 72 of the Polish Civil Code, and thus does not apply provisions regarding offer in the understanding of Art. 66 of the Polish Civil Code
For technological information please contact Mrs. Katarzyna Starzec Research and Development Department GSM +48 605 855 157  Pokaż więcej  Zwiń

Dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty

Przedmiot oferty

Lp. Nazwa pozycji Ilość
1 Kryteria fomalne i ogólne 1 SZT