Odtworzenie zsuwni wibracyjnej H 4002 z zasypem kamienia F-4001

Szanowni Państwo,
ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na:
"Odtworzenie zsuwni wibracyjnej H-4002 z zasypem kamienia F-4001".
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji w taki sposób, aby rozwiązania projektowe nie narzucały jednego dostawcy: maszyn, urządzeń, aparatów, używanych materiałów lub jednego wykonawcy robót budowlanych lub montażowych lub dostawcy określonych usług. Rozwiązania projektowe zastosowane w dokumentacji będą umożliwiały Zamawiającemu przeprowadzenie po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi postępowań zakupowych wśród jak największej liczby dostawców, wykonawców i dostawców usług. Jeżeli z uwagi na wysoce specjalistyczny charakter określonych rozwiązań, części, urządzeń, prac lub usług, lub specjalne parametry pracy określonego urządzenia, określone materiały, maszyny, aparaty, roboty lub usługi będą mogły zostać zakupione tylko od jednego dostawcy lub wykonawcy, Wykonawca zaznaczy taką okoliczność w dokumentacji, oraz szczegółowo ją uzasadni. Tego rodzaju odstępstwo wymaga zgody Zamawiającego wydanej przed przystąpieniem do odbioru danych elementów dokumentacji, a udzielenie takiej zgody zostanie potwierdzone w odpowiednim protokole odbioru, w uwagach.
Warunki handlowe:
1. Oczekiwany termin płatności – przelew 60 dni od daty otrzymania faktury
2. Oczekiwany termin wykonania: 30.10.2020*
* prace demontażowe i montażowe muszą być wykonane w trakcie postoju remontowego. Termin planowanego postoju: 12.10 - 21.10.2020, przy czym termin ten może ulec zmianie w zależności od decyzji wewnętrznych.
Składanie ofert:
Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej CONNECT, szczegółową specyfikację oferty prosimy dodawać jako załącznik.
Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.
Wymogi techniczne w zakresie wymaganego doświadczenia, okresu funkcjonowania i zapoznanie się z pracami na obiekcie muszą spełniać zgłoszeni podwykonawcy, którym nie przysługuje prawo dalszego podzlecania.
UWAGA: Przetarg realizowany w trybie II etapowym.
W I etapie oferenci zobowiązani są do złożenia oferty formalnej i technicznej.
W II etapie po akceptacji, przez Zespół Oceniający ze strony ANWILU S.A. ofert technicznych, Oferenci, którzy zostaną dopuszczeni do dalszego etapu przetargowego zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie składania Ofert Handlowych.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia najtańszej i najdroższej oferty bez podania przyczyny.
Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będzie realizowane na warunkach zawartych w załączonej propozycji kontraktu.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.
Z dniem 1 listopada 2019r. rozpoczynają obowiązywanie przepisy wprowadzone ustawą
z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1751) wprowadzające do porządku prawnego obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (dalej: MMP lub split payment).
ANWIL S.A. wszystkie swoje zobowiązania – także te wyrażone w walucie obcej –  Pokaż więcej  Zwiń