50100068 Zakup zasuw klinowych

50100068 ZAKUP ZASUW KLINOWYCH
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiot zapytania ofertowego:
• 50100068 Zakup zasuw klinowych, według danych technicznych umieszczonych w zestawieniu.

Państwa oferta powinna być przedstawiona w dwóch częściach:
A. "Część handlowa" oferty musi zostać złożona poprzez załączenie uzupełnionego pliku „50090735 Zestawienie handlowe”. Ów zestawienie należy załączyć w polu „Cena” w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl
B. "Część techniczna" oferty musi zawierać:
- Skan oferty technicznej w formacie pdf.
- Wymóg produkcji armatury i materiałów tylko i wyłącznie z UE, USA, JAPONII (podać kraj, nazwę producenta, miejsce produkcji)
- Certyfikat producenta dot. zgodności produkcji z dyrektywą PED 2014/68/UE dla zaoferowanej armatury wydany przez instytucję/towarzystwo klasyfikacyjne (wymagane załączenie dokumentu)
- Certyfikat wytwórcy wraz z atestem materiałowym 3.1 zgodnie z EN 10204. (potwierdzić dostarczenie wraz z towarem)
- Karty techniczne z rysunkami zaworów oraz uszczelnień, wymiarami i zestawieniami materiałowymi oraz nazwą producenta (karty techniczne bez nazwy producenta nie będą akceptowane)
- Deklaracja zgodności z dyrektywą PED 2014/68/UE (znak CE) dla oferowanych zaworów wystawiona przez producenta (potwierdzić dostarczenie wraz z towarem)
- Świadectwa z przeprowadzonych prób ciśnieniowych oraz Świadectwa z przeprowadzonych prób szczelności wg. PN-EN 12266-1 klasa A (potwierdzić dostarczenie wraz z towarem)
- Świadectwa z przeprowadzonych badań udarności materiałów (wymagane wykonanie w minus 29 stopniach Celsjusza min. 27J) (potwierdzić dostarczenie wraz z towarem)
- Odpowiednie oznakowanie (producent, nr karty produkcyjnej, wymiar, klasa, norma, materiał), zawory oznaczone znakiem CE zgodnie z dyr. PED2014/68/UE (proszę o potwierdzenie)
- Termin dostawy najpóźniej do 31.01.2021 lecz nie wcześniej niż 03.01.2021 (proszę o podanie terminu w tygodniach od momentu złożenia zamówienia)
- ważność oferty min 2 miesiące,
- akceptacja OWZ PKN ORLEN S.A. (Ogólne Warunki Zakupu PKN ORLEN S.A.)

UWAGA: Załączona oferta techniczna nie może zawierać żadnych cen i musi zostać złożona w postaci załączonego pliku do zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.

Prosimy o ofertę na całość zapotrzebowania, według zestawienia załączonego w pozycji niniejszego postępowania zakupowego.

W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.

W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.

Z poważaniem,
Ewa Wróbel  Pokaż więcej  Zwiń

Dokumenty

Kupiec nie dodał dokumentów do zapytania ofertowego.

Przedmiot oferty