50097996 Śruby i nakrętki dla połączeń kołnierzowych wymienników wysokociśnieniowych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.
Przedmiot zapytania ofertowego: 50097996 Śruby i nakrętki dla połączeń kołnierzowych wymienników wysokociśnieniowych.

Państwa oferta powinna być przedstawiona w dwóch częściach.
A. "Część handlowa" oferty musi zostać złożona poprzez wpisanie ceny sumarycznej netto za komplet śrub/nakrętek zawarty w każdej pozycji zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.

B. oraz w postaci wypełnionych n/w kolumn w tabelach zamieszczonych przy pozycjach zakupowych.
- „Opis pozycji”,
- „Termin dostawy w tygodniach od daty otrzymania zamówienia”,
- „Cena jednostkowa netto”
- ” Waluta”

C. Tabele powinny zostać wypełnione i załączone zgodnie z nazwą tabeli do odpowiednich pozycji zapytania ofertowego w miejscu „Cena/Price”.
D. Nie dopuszczamy składania ofert na niepełny komplet śrub/nakrętek w pojedynczej pozycji zapytania ofertowego.
E. Dopuszczamy składnie ofert na wybranych pozycjach zapytania ofertowego.

F. "Część techniczna" (plik pdf) oferty musi zawierać:
- przedmiot informacji wraz ze specyfikacją techniczną, nazwę produktu, ilość oferowaną, jednostkę miary,
- skan oferty technicznej w pliku PDF,
- wymagane warunki dostawy DDP Płock,
- ważność oferty min 2 miesiące,
- atesty materiałowe wg EN 10204 - 3.1/ PED97/23/EC,
- badania udarności (min. 27J ) w temp. (-29 st. C),
- termin dostawy najpóźniej do 30.06.2020r. lecz nie wcześniej niż 01.06.2020r.,
- śruby i nakrętki pakowane w grube kartonowe pudełka / skrzynki drewniane / całość na palecie drewnianej,
- każdy gatunek materiału / średnica śrub i nakrętek w oddzielnych opakowaniach odpowiednio oznaczonych,
- pełna nazwa producenta/miejsce produkcji,
- akceptacja OWZ PKN ORLEN S.A. (Ogólne Warunki Zakupu PKN ORLEN S.A.).

Rozpatrywanie tylko ofert całościowych tzn. rozpatrywane będą oferty tylko na pełne komplety śrub/nakrętek wymienione dla każdej pozycji zapytania ofertowego z osobna lub razem. Możliwość składnia ofert przez dostawców na wybranych pozycjach zapytania ofertowego.

G. oraz w postaci wypełnionych n/w kolumn w tabelach zamieszczonych przy pozycjach zakupowych.
- „Opis pozycji”,
- „Termin dostawy w tygodniach od daty otrzymania zamówienia”.

Tabele powinny zostać wypełnione i załączone zgodnie z nazwą tabeli do odpowiednich pozycji zapytania ofertowego w miejscu ,,Skan oferty technicznej w formacie pdf” razem z plikiem pdf. z punktu F zapytania ofertowego.
UWAGA: Załączona oferta techniczna nie może zawierać żadnych cen i musi zostać złożona w postaci załączonych plików elektronicznych do zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.

W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.

W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.

Z poważaniem,
Tina Fontańska  Pokaż więcej  Zwiń