50093240 Zakup gumowego kompensatora

50093240 Zakup gumowego kompensatora
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiot zapytania ofertowego:
• 50093240 Zakup gumowego kompensatora, według danych technicznych umieszczonych w pozycjach zapytania ofertowego;
Państwa oferta powinna być przedstawiona w dwóch częściach:
A. "Część handlowa" oferty musi zostać złożona poprzez wpisanie cen za każdą pozycje zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl
B. "Część techniczna" oferty musi zawierać:
- skan oferty technicznej w pliku PDF zawierający/potwierdzający n/w informacje / wymagania,
- przedmiot informacji wraz ze specyfikacją techniczną, nazwę produktu, ilość oferowaną, jednostkę miary,
- termin dostawy możliwie jak najkrótszy (podać w tygodniach od momentu złożenia zamówienia),
- gwarancja (podać w miesiącach),
- wymagane warunki dostawy DDP PŁOCK,
- zgodność techniczna oferty - typ, rozmiary (wg odpowiednich norm) oraz ilości zgodnie z zapotrzebowaniem,
- deklaracja pochodzenia materiałów wydana przez producenta, tj. WILLBRANDT-GUMMTECHNIK (proszę o potwierdzenie dostarczenia wraz z dostawą),
- atest 3.1 (proszę o potwierdzenie dostarczenia wraz z dostawą),
- termin ważności oferty (podać w dniach)
- akceptacja OWZ PKN ORLEN S.A. (Ogólne Warunki Zakupu PKN ORLEN S.A.)

UWAGA: Załączona oferta techniczna nie może zawierać żadnych cen i musi zostać złożona w postaci załączonego pliku do zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.

W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.

W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.
Z poważaniem,
Justyna Utkowska
 Pokaż więcej  Zwiń

Dokumenty

Kupiec nie dodał dokumentów do zapytania ofertowego.

Przedmiot oferty