Odtworzenie pompy 4-P-405/B.

Szanowni Państwo,
ANWIL S.A. zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiot stanowi:
"Dostawa kompletnej pompy P-405/B produkcji Grupa Powen-Wafapomp typu 8A25-P wraz z silnikiem elektrycznym oraz nadzór nad jej uruchomieniem".

Warunki handlowe:
1. Oczekiwany termin płatności: przelew, preferowany 60 dni, min. 30 dni od daty otrzymania faktury.
2. Termin dostawy: do dnia 31.07.2020r.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć umieszczając wersję elektroniczną oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) na Platformie Zakupowej CONNECT.
Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT za pośrednictwem zakładki "Pytania/Odpowiedzi". Odpowiedzi będą przekazywane tą samą drogą.

UWAGA: Postępowanie realizowane w trybie dwuetapowym/równoległym.
Oferta formalna, techniczna i handlowa składane będą równolegle, ale otwarcie oferty handlowej nastąpi po akceptacji oferty formalnej i technicznej.
1. Etap pierwszy: Oferenci zobowiązani są do jednoczesnego złożenia oferty formalnej, technicznej oraz handlowej na Platformie Zakupowej Connect.

2. Etap drugi: po akceptacji przez Zespół Oceniający ze strony ANWIL S.A. ofert technicznych, zostaną otwarte oferty handlowe Oferentów zakwalifikowanych do udziału w dalszej części postępowania zakupowego.

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia najtańszej i najdroższej oferty bez podania przyczyny.
Zamówienie będące przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego, będzie realizowane na warunkach zawartych w załączonej propozycji Umowy.

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia Umowy z więcej niż jednym Dostawcą, wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres Umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe.

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.

Niniejsze Zapytanie Ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.
 Pokaż więcej  Zwiń

Dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty

Przedmiot oferty