50089237 Termometr bimetaliczny

Szanowni Państwo,

zapraszamy do przedstawienia oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Ofertę w języku polskim lub/i angielskim prosimy złożyć na Platformie CONNECT, szczegółową specyfikację techniczną oferty należy dodać jako załącznik (nie może zawierać cen). Ceny netto należy wpisać w systemie Connect. Łączna wartość oferty wprowadzona w Connect musi zawierać wszelkie koszty.

Państwa oferta będzie oceniana pod względem warunków formalnych, technicznych oraz handlowych. W przypadku niespełnienia wymagań oferta może zostać odrzucona.

W trakcie zapytania ofertowego Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące przedmiotu zapytania. Pytania muszą być kierowane za pośrednictwem Platformy Connect – ważne, aby w treści zadawanych pytań nie było informacji pozwalających zidentyfikować firmę lub osobę, która zgłosiła pytania. Zespół po stronie PKN ORLEN przygotuje jednolitą informację zwrotną – taką samą dla wszystkich Oferentów.

W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG PKN ORLEN S.A., załączone w dokumentach zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy kontrahent jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w mechanizmie podzielonej płatności.

Wytyczne Dyrektora Biura Bezpieczeństwa do organizacji ruchu materiałowego w PKN ORLEN S.A. dostępne są na stronie: https://connect.orlen.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList.
Prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.

Z poważaniem.
Izabela Romanowska

Dear Sirs,

Without any obligation or commitment on our part, we invite you to submit a quotation.

Please attach Your offer on Platform CONNECT (pdf) only with detailed technical specifications, please do not include prices.

Your offer will be evaluated in terms of the above technical and commercial conditions.

- Technical compatibility deals with the quotation.
- Commercial conditions: price netto and terms of payments

In case of submitting the Purchase Order, PKN ORLEN S.A. General Terms of Purchase of Commodities shall apply.
PKN ORLEN S.A. reserves the right to select at its sole discretion the company/companies with whom PKN ORLEN S.A. will conclude the agreement and reserves the right to conclude the agreement with more than one Supplier, selected through negotiations. The scope of the agreement can cover a part or a total scope of the presented quotation.
Moreover PKN ORLEN S.A. reserves the right to cancel this invitation for tenders and withdraw from negotiations without giving any reason. Bidders are not eligible for any claims against the Inviting Party in this connection. This letter is an invitation for negotiations in the understanding of Art. 72.

In the case the Contractor is a domestic entity or is a registered VAT payer in Poland and the payment is settled in PLN, the remuneration of the Contractor shall be payable in the split payment mechanism.

Regards,
Izabela Romanowska  Pokaż więcej  Zwiń