Kanistry 10L-20L-30L z nakrętkami

Spółka ORLEN OIL z siedzibą w Krakowie, należąca do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, wiodący producent środków smarnych zaprasza do złożenia oferty na dostawę opakowań HDPE o pojemności 10l, 20l, 30l do Zakładów Produkcyjnych ORLEN OIL w Trzebini i/lub Jedliczu.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opakowań HDPE o pojemności 10l, 20l i 30l z dostawa na warunkach DAP;

Zakład Produkcyjny ORLEN OIL w Jedliczu
Ul. Trzecieskiego 14,
38-460 Jedlicze.

Zakład Produkcyjny ORLEN OIL w Trzebini
Ul. Fabryczna 22,
32-540 Trzebinia.

- zamówienia będą realizowane wg potrzeb Zamawiającego;
- zmiana cen kwartalnie. Oferta, która zostanie złożona przez oferentów będzie obowiązywała w kwartale w którym nastąpi wybór dostawcy i będzie ona stanowiła cenę bazową opakowania do późniejszej aktualizacji. Cena bazowa zostanie ustalona na podstawie trzech ostatnich miesięcy.
- możliwość składania ofert na wybranych pozycjach,
- szacowane ilości opakowań zostaną przekazane Oferentom w II turze, po podpisaniu i złożeniu na platformie zakupowej CONNECT oświadczenia o zachowaniu poufności. Oświadczenie może zostać podpisane jedynie przez osoby upoważnione do reprezentacji bądź pełnomocników.

Dodatkowe informacje dot. ilościi i specyfikacji zostaną przekazane Oferentów w II turze postępowania pod warunkiem złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego załącznik nr 2. Oświadczenie musi zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki lub pełnomocników (w takim przypadku należy dołączyć ważne pełnomocnictwo).  Pokaż więcej  Zwiń