Dostawa kopert bezpiecznych dla ORLEN Ochrona Sp. z o.o. – umowa ramowa

Szanowni Państwo,
W imieniu ORLEN Ochrona Sp. z o.o. zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na dostawę kopert bezpiecznych - umowa ramowa na czas nieokreślony, zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku.

Ceny:
Prosimy o podanie cen po rabacie netto w formularzach na platformie Connect (Pozycje).
Wskazane w zapytaniu ofertowym ilości poszczególnych pozycji towarowych stanowią jedynie dane historyczne o charakterze poglądowym (skala 2 lat) i nie rodzą żadnego zobowiązania po stronie Kupującego.

Dodatkowe pytania Oferentów:
W trakcie przygotowania odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Pytania muszą być kierowane za pośrednictwem Platformy Connect (zakładka „Pytania/Odpowiedzi”) – ważne, aby w treści zadawanych pytań nie było informacji pozwalających zidentyfikować firmę, która zgłosiła pytania. Na podstawie zadanych pytań zespół po stronie ORLEN Ochrona Sp. z o.o. przygotuje jednolitą informację zwrotną – taką samą dla wszystkich Oferentów. Jednocześnie ORLEN Ochrona Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn.

Sposób złożenia ofert:
Wymagana forma odpowiedzi to podanie cen netto na platformie CONNECT oraz przesłanie próbek oferowanych kopert do dnia 17.01.2020 godz. 12:00.
Koperty należy przesyłać do:
ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
Dział Logistyki
ul. Zglenickiego 42G
09-411 Płock
Z dopiskiem "Oferta do postępowania nr OCH/2/000409/19, nie otwierać przed 17.01.2020 godz. 12:00"

Ochrona Informacji:
W przypadku konieczności przekazania przez ORLEN Ochrona Sp. z o.o. oferentowi informacji stanowiących w ORLEN Ochrona sp. z o.o. Tajemnicę Przedsiębiorstwa, Tajemnicę Spółki ORLEN Ochrona sp. z o.o., rozumianą jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa oraz danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów, Strony zobowiązane są przed przekazaniem tych informacji zawrzeć oddzielną umowę określającą zasady ich przetwarzania i ochrony.  Pokaż więcej  Zwiń