50090491 Zakup zaworów kulowych wykonanie rafineryjne medium:propylen ciekły i gazowy

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Przedmiot zapytania ofertowego:

50090491 Zakup zaworów kulowych wykonanie rafineryjne medium: propylen ciekły i gazowy - 24 pozycje zakupowe. UWAGI: Potwierdzenie produkcji armatury – akceptowalne kraje: UE, Kanada, USA, Japonia. Instrukcje obsługi i konserwacji; DTR; atest 3.1 wg EN10204; Certyfikat ATEX; wykonanie ogniochronne, przeciw wybuchowe; CE, Deklaracja zgodności z Dyrektywą PED2014/68/EU (proszę podać nazwę producenta, potwierdzić dostarczenie certyfikatów i deklaracji wraz z dostawą towaru); Wymagana klasa szczelności „A” wg PN-EN12266-1, kołnierze wg EN1092-1 B1. Udarność w temperaturze -40 stopni Celsjusza.

Państwa oferta powinna być przedstawiona w dwóch częściach.

A. "Część handlowa" oferty musi zostać złożona poprzez wpisanie cen za każdą pozycje zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.

B. "Część techniczna" oferty musi zawierać:

- przedmiot oferty wraz ze specyfikacją techniczną,
- karty techniczne
- kraj pochodzenia,
- termin realizacji
- warunki gwarancji.
- Lista referencyjna

Prosimy o zawarcie w ofercie następujących informacji:
- czas działania na rynku,
- referencje,
- zasięg działania,
- główni klienci,
- kapitał zakładowy opłacony (w przypadku Spółek)
- ilość zatrudnianych osób.

UWAGA: Załączona oferta techniczna nie może zawierać żadnych cen i musi zostać złożona w postaci załączonego pliku do zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.

W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.

W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

W przypadku, gdy kontrahent jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w mechanizmie podzielonej płatności.

Oferent akceptując oświadczenie Oferenta w Connect oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego, przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz uznaje się za związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
Wytyczne Dyrektora Biura Bezpieczeństwa do organizacji ruchu materiałowego w PKN ORLEN S.A. dostępne są na stronie: https://connect.orlen.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT.

Z poważaniem,

Jacek Stępniewski
Młodszy specjalista | Junior Specialist
Zespół Zakupów Technicznych w Branży Mechanicznej
Obszar Zakupów | Procuremen  Pokaż więcej  Zwiń

Przedmiot oferty