Manometry i Termometry (50094646, 50093600, 50097299, 50094489, 50094611)

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty.

Termin dostawy: najkrótszy możliwy

Warunki handlowe:
1. Termin płatność – przelew minimum 30 dni od daty otrzymania faktury i towaru, maksymalnie 60 dni
2. Dostawa na warunkach DDP - 09-411 Płock, magazyn

Ofertę prosimy złożyć na Platformie CONNECT, szczegółową specyfikację techniczną oferty prosimy dołączyć jako załącznik (nie może zawierać cen). Oferty w języku polskim lub/i angielskim, prosimy o podanie cen netto w systemie Connect. Łączna wartość oferty wprowadzona w Connect musi zawierać wszelkie koszty.

Państwa oferta będzie oceniana pod względem przedstawionych warunków technicznych i handlowych.

W przypadku złożenia zamówienia obowiązują zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

Wytyczne Dyrektora Biura Bezpieczeństwa do organizacji ruchu materiałowego i osobowego w PKN ORLEN S.A. dostępne są na stronie: https://connect.orlen.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList
Prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

Płatność wynikająca z umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 ze zm.), wyłącznie na wskazany przez Dostawcę/Kontrahenta rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej liście). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia wydania referencji bez podania przyczyny. Potwierdzenia uzgodnionych warunków umowy mogą ze strony PKN ORLEN S.A. lub Spółek dokonać jedynie osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.

W trakcie przygotowania odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Pytania muszą być kierowane za pośrednictwem Platformy Connect – ważne aby w treści zadawanych pytań nie było informacji pozwalających zidentyfikować firmę, która zgłosiła pytania. Na podstawie zadanych pytań zespół po stronie PKN ORLEN przygotuje jednolitą informację zwrotną – taką samą dla wszystkich Dostawców.  Pokaż więcej  Zwiń

Przedmiot oferty

Lp. Nazwa pozycji Ilość
-- Kryteria formalne i ogólne --
1 (50094489) MAN 160-T5500-S-D-16-L-0/6-MPA-LJ-LL-ATE 20 SZT
2 (50094489) MAN 160-T5500-S-D-16-L-0/1,6-MPA-LJ-LL-A 30 SZT
3 (50094489) MAN 160-T5500-S-D-16-L-0/0,6-MPA-LJ-LL-A 30 SZT
4 (50094489) MAN 160-T5500-S-D-16-L-0/4-MPA-LJ-LL-ATE 20 SZT
5 (50094489) MAN 160-T5500-S-D-16-L-0/2,5-MPA-LJ-LL-A 30 SZT
6 (50094489) MAN 160-T5500-S-D-16-L-0/1-MPA-LJ-LL-ATE 30 SZT
7 (50094489) Manometr Kl. 1 -100...300kPa 20 SZT
8 (50094489) MAN fi40 1/8NPT 2,5 0/0,6MPa 316L 30 SZT
9 (50094489) MAN fi160 432.50 M20x1,5 R 1 0/400mmH2O 6 SZT
10 (50094489) MAN fi160 432.50 M20x1,5 R 0-100% ATEX 6 SZT
11 (50094489) MAN tab 213.53 fi100 M20x1,5 T 1 0/1MPa 8 SZT
12 (50094489) MAN tab 213.53 fi100 M20x1,5 T 1 0/2,5MP 10 SZT
13 (50094489) MAN tab 213.53 fi100 M20x1,5 T 1 0/6MPa 5 SZT
14 (50094489) MAN tab 213.53 fi100 M20x1,5 T 1 0/1,6MP 5 SZT
15 (50094489) MAN membr 232.50 fi160 DIN2512 1 0/6bar 12 SZT
16 (50094489) MAN DP 700.02 fi80 1/4G 5 0/2,5bar 316L 2 SZT
17 (50094489) Termometr lok F73.100 WIKA 4 SZT
18 (50094489) MAN DP 732.51 fi160 2x1/4G R 1,6 0/0,6ba 4 SZT
19 (50094646) Manometr 100-AL-SL-WH-4MM-L 0/1,6MPa RX 10 SZT
20 (50094646) Manometr 100-AL-SL-WH-4MM-L 0/4MPa RX 20 SZT
21 (50094646) Manometr 100-AL-SL-WH-4MM-L 0/6MPa RX 30 SZT
22 (50094646) Manometr 100-AL-SL-WL-4MM-L-0/0,6MPaGRRX 40 SZT
23 (50094646) Manometr 100-AL-SL-WL-4MM-L-0/1,0MPaGRRX 30 SZT
24 (50094646) Manometr 100-AL-SL-WL-4MM-L-0/1,6MPaGRRX 20 SZT
25 (50094646) Manometr 100-AL-SL-WH-4MM-L-0/1,6MPaRXDG 4 SZT