50094048 Zakup rur katalitycznych / Supply of catalytic pipes

50094048 Zakup Rur katalitycznych/ Supply of catalytic pipes PL/EN

PL:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej zaprojektowania na podstawie istniejącej dokumentacji, wytworzenia pod nadzorem Jednostki Notyfikowanej oraz dostarczenie urządzeń ciśnieniowych, z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Prosimy o złożenie oferty , biorąc pod uwagę poniższe wymogi:

Prawidłową formą złożenia prawidłowej oferty jest wypełnienie załączonej tabeli/formularza. Prosimy o nieprzesyłanie/niezałączanie innych, niewymaganych plików.

Opis elementów składowych tabeli oraz sposób jej wypełnienia:
1. Przedmiot zapytania ofertowego oraz jego dokładna charakterystyka została określona w tabeli (kolumna „B" i „C" - pola PKN Orlen) .
2. Należy wypełnić wszystkie aktywne pola tabeli - kolumna „D", poprzez wybranie odpowiedzi TAK/NIE (wybór z rozwijanej listy),
3. Uwzględniane będą jedynie niezmodyfikowane, w całości wypełnione tabele,
4. Dodatkowo można skorzystać z kolumny „E", w celu wpisania informacji szczegółowych,
5. Termin dostawy prosimy wpisać w tygodniach od momentu złożenia zamówienia (bez dodatkowych warunków),
6. Jeśli w tabeli znajdzie się jakakolwiek informacja o cenie, oferta nie zostanie rozpatrzona,
7. WYPEŁNIONE TABELE NALEŻY WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I OPIECZĘTOWAĆ (KAŻDĄ STRONĘ). NASTĘPNIE SKAN TAK PRZYGOTOWANEJ OFERTY PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ W KRYTERIUM „ZGODNOŚĆ TECHNICZNA…”.
8. Ceny poszczególnych pozycji, prosimy wpisywać wyłącznie w formularzu na Platformie Zakupowej Connect,
9. Wszystkie dane w tabeli zostały zweryfikowane i są wystarczające do złożenia prawidłowej oferty;
(…………….)
Pełny tekst zapytania ofertowego w załączniku pozycji.


EN:
We kindly ask you to submit an offer for design based on existing documentation, manufacture under the supervision of a Notified Body and delivery of pressure equipment, taking into account the following requirements

We kindly ask You to submit an offer, taking into consideration the following requirements.

The correct way to submit a valid offer is to fill out the attached sheet. Please do not sent / attach other files which are not required.

Description of the table's components and how to fill them in:
1. The subject of the request for quotation and its exact characteristics are specified in the technical sheet (columns "B" and "C" – filed by PKN Orlen),
2. Complete all active fields in the technical sheet - column "D", by selecting the answer YES / NO (selection from the drop-down list),
3. Only unmodified, fully completed technical sheets will be considered,
4. Additionally, you can use the "E" column to enter detailed informations,
5. Please enter the delivery date in weeks from receiving signed order (no additional conditions),
6. If any price information will appear in the technical sheet, the offer will not be considered,
7. COMPLETED TECHNICAL SHEETS SHOULD BE PRINTED, SIGNED AND STAMPED (EACH PAGE). After that, please scan and attach prepared technical sheet in in the "……Technical compatibility offer with the demand. Please attach here completed, scanned technical sheet (without prices" CRITERION.)
8. Prices of individual positions, please enter only in the Connect Purchasing Platform in “…. Price (please attach here commerical offer)” criterion,
9. All data in the technical sheet have been verified and are enough to submit a valid offer;

(………….) Full text of the request in attachment items.

 Pokaż więcej  Zwiń