Zakup usług transportowych na 2020 rok

Szanowni Państwo,
zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług transportu drogowego w 2020 roku dla potrzeb Spółki ORLEN Asfalt Sp. z o.o. w Płocku. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach do tego zapytania a ew. pytania prosimy kierować pisemnie do Spółki za pośrednictwem Platformy Connect. Oferty należy składać tylko za pośrednictwem Platformy Connect. Bardzo prosimy o składanie kompletnych ofert, zgodnie z wymogami zapytania - oferty niekompletne nie będą dopuszczone do dalszej części Postępowania. ORLEN Asfalt Sp. z o.o. w Płocku zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych ofert oraz złożenia zamówienia na dostawę u więcej niż jednego Dostawcy wyłonionego w drodze negocjacji lub e-aukcji przeprowadzonej na Platformie Zakupowej CONNECT przy czym zakres zamówienia/umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. w Płocku zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia lub odstąpienia od procesu wyboru Wykonawcy i negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.
O wyniku akcji ofertowej zainteresowani zostaną powiadomieni niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert.

 Pokaż więcej  Zwiń