Z/2270/12/2019/RT - Projekt i wykonanie zabezpieczenia trasy kablowej umieszczonej nad jezdnią

ORLEN Południe S.A. zaprasza do złożenia oferty na:

Projekt i wykonanie zabezpieczenia trasy kablowej umieszczonej nad jezdnią.

Zakres robót: Zamówienie polegać będzie na zabezpieczeniu trasy kablowej która przebiega w korytach na wysokości 430 cm nad ziemią (na szerokości 300cm) nad wagą samochodową. Trasa kablowa przebiega w korytkach w których są ułożone kable, korytka wykonane są z ceownika perforowanego więc ich wytrzymałość jest nieznaczna, w przypadku gdy kierowca nie złoży barierki na autocysternie uderzając krzywi korytka oraz zrywa kable. Przy trasie kablowej przebiega estakada wykonana z dwuteowników i ceowników o dosyć znacznej grubości do której można by dospawać (dokręcić) belkę lub dwuteownik który by zabezpieczył tą trasę kablową. Drugim możliwym rozwiązaniem jest być może wykonanie zabezpieczenia przed wagą w postaci wiszącego na łańcuchach ogranicznika wysokości wjazdu. Zapraszamy na wizję w celu określenia czy można takie zabezpieczenie wykonać (warunki techniczne).
Szczegóły dotyczące zakresu robót należy ustalić podczas obowiązkowej wizji lokalnej.

UWAGA: Obowiązkowe jest przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznanie się z zakresem robót bezpośrednio na obiekcie. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Panem Krzysztofem Kęskiem, Telefon: 24 201 01 13, Telefon komórkowy: +48 601 439 038, Adres email: krzysztof.kesek@orlen.pl

Oferty jak i wszelkie pytania należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Connect. Odpowiedź będzie przekazana tą samą drogą.

ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c

Obowiązek informacyjny:
1. Administratorem Danych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabryczne 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 272696025.
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania zakupowego.
4. Odbiorcami danych są:
(1) organy administracji publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa;
(2) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji postępowania zakupowego, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Każdemu przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym.  Pokaż więcej  Zwiń