50096416 Zakup uszczelek wg tabeli

50096416 Zakup uszczelek wg tabeli
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Przedmiot zapytania ofertowego:
50096416 Zakup uszczelek wg tabeli, wg listy i danych technicznych umieszczonych w załączonym w pozycji zapytania zestawieniu oraz rysunków (załącznik poz.)
Państwa oferta powinna być przedstawiona w dwóch częściach.
A. "Część handlowa" oferty musi zostać złożona poprzez wpisanie ceny sumarycznej netto za komplet uszczelek zawarty w pozycji zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.
B. oraz w postaci wypełnionej tabeli,, 50096416_Tabela handlowa.xls”.
zielone pola:
- „Opis pozycji”,
- „Termin dostawy w tygodniach od daty otrzymania zamówienia”,
- „Cena jednostkowa netto”
- ” Waluta”
C. Tabela powinna zostać wypełniona i załączona do pozycji zapytania ofertowego w miejscu „Cena/Price”.
D. Nie dopuszczamy składania ofert na niepełny komplet uszczelek.
E. "Część techniczna" (plik pdf) oferty musi zawierać skan oferty technicznej oraz wymienioną tabelę w punkcie F zapytania ofertowego.
- skan oferty technicznej w pliku PDF zawierający/potwierdzający n/w informacje / wymagania, załączony na platformie zakupowej w miejscu ,,Skan oferty technicznej” oraz załączenie wypełnionego pliku „ 50096416_tabela techniczna” - F,
- Termin dostawy najpóźniej do 31.08.2020(podać w tygodniach od momentu zamówienia),
- gwarancja min. 24 (w miesiącach),
- wymagane warunki dostawy DDP Płock (proszę o potwierdzenie),
- karta techniczna oferowanych uszczelek - załączyć dokument,
- zgodność techniczna oferty - typ, rozmiary (wg odpowiednich norm) oraz ilości zgodnie z zapotrzebowaniem.
- Deklaracja pochodzenia materiałów wydana przez producenta uszczelek akceptowani producenci - (akceptowani producenci Leader Gasket, Kempchen, Flexitallic),
- Certyfikat materiałowy typu 2.1 wg EN 10204 dla pierścieni i spirali, Certyfikat czystości grafitu dla elementów grafitowych (proszę o potwierdzenie dostarczenia dokumentu wraz z dostawą).
- ważność oferty min 2 miesiące,
- akceptacja OWZ PKN ORLEN S.A. (Ogólne Warunki Zakupu PKN ORLEN S.A.)
F. wypełniona tabela ,, 50096416 Lista_techniczna.xls.” n/w wypełnionymi kolumnami (zielone pola):
- „Opis pozycji”,
- „Termin dostawy w tygodniach od daty otrzymania zamówienia”,

Tabela powinna zostać wypełniona i załączona (plik xls.) do pozycji zapytania ofertowego w miejscu ,,Skan oferty technicznej w formacie pdf” razem ze skanem oferty technicznej wymienionej w punkcie E zapytania ofertowego.
UWAGA: Załączona oferta techniczna nie może zawierać żadnych cen i musi zostać złożona w postaci załączonych plików elektronicznych do zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.


W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.


W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.

Z poważaniem.
Ew  Pokaż więcej  Zwiń