Z/2152/11/2019/RT Sekcja przyjęcia azotu dla instalacji gilkolu

Dodatkowe założenia techniczne dla postępowania na azot dla projektu glikol zostaną przesłane poprzez zakładkę PYTANIA/ODPOWIEDZI
Termin składania ofert został wydłużony do dnia 28.02.2020 godz. 12:00.

ORLEN Południe S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę sekcji przyjęcia azotu dla instalacji glikolu.
(Usługa dzierżawy sekcji przyjęcia azotu wraz usługą dostaw azotu dla nowobudowanej instalacji glikolu propylenowego)

Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty na dostawę ciekłego azotu .
Oferta handlowa powinna zawierać:
- cenę za 1 tonę azotu ( szacunkowa ilość 3000 ton/rok),
- dostawę montaż urządzenia, rozruch instalacji, dostarczenie dokumentacji związanej z obsługą, przeszkolenie pracowników na instalacji, pełny serwis techniczny związany z eksploatacją.
- cenę za 1 mc dzierżawy urządzenia
-termin obowiązywania Umowy – termin płatności
Zaoferowana cena produktu musi uwzględniać koszty dostawy na warunkach DDP Trzebinia.
Miejsce dostawy: ORLEN Południe Zakład Trzebinia, ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia (DDP Trzebinia).

Szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji omówione zostaną podczas obowiązkowej wizji lokalnej na obiekcie (wymóg konieczny do złożenia oferty).
W przypadku pytań technicznych i terminu wizji lokalnej informacji udziela:
Pan Maciej Gibas tel. +48 24 201 02 54 | GSM +48 605 155 991
maciej.gibas@orlen.pl
Pan Paweł Paweł Szarlik +48242010263, pawel.szarlik@orlen.pl

Oferty jak i wszelkie pytania należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Connect. Odpowiedź będzie przekazana tą samą drogą.

ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c


UWAGA:
Płatność wynikająca z faktury będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2174 ze zm.), wyłącznie na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej Liście).
W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. powyżej z uwagi na brak na Białej Liście wskazanego przez Zleceniobiorcę numeru rachunku bankowego Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Zleceniobiorcy.
W sytuacji wskazanej w pkt. powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia następnego po przekazaniu Zamawiającemu przez Zleceniobiorcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej Liście.
Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt. powyżej, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez Zamawiającego na rzecz Zleceniobiorcy płatności, o których mowa w pkt. powyżej.
Za dzień płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zlecającego.
W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zlecającego, Zleceniobiorca może naliczyć ustawowe odsetki.
Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. p  Pokaż więcej  Zwiń