50097717 i 50098184 Konwerter światłowodowy oraz Wentylator osiowy kompaktowy

Szanowni Państwo/Dear Sirs (ENG version below),

Zapraszamy do przedstawienia oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań. UWAGA: Możliwe jest składanie ofert na wybrane pozycje.
Państwa oferta będzie oceniana pod względem warunków formalnych, technicznych oraz handlowych.
I. Kryteria formalne i ogólne: potwierdzenie przedstawionych kryteriów wraz z wymaganymi dokumentami.
II. Kryteria merytoryczne:
- oferta techniczna w PDF zawierająca szczegółową specyfikację wraz z dokumentacją (atesty, certyfikaty, itd.) Oferta techniczna BEZ CEN. Poz. 1 Konwerter: dopuszczamy zamienniki. Poz. 2 Wentylator: wymagany oryginalny produkt.
- gwarancja, min. określone w opisie pozycji. Gwarancja dłuższa niż minimum nie może mieć wpływu na oferowaną cenę.
III. Kryteria handlowe:
- ceny netto - łączna wartość oferty musi zawierać wszelkie koszty, w tym koszty dostawy,
- termin ważności oferty: min. 3 miesiące od daty złożenia oferty.

W trakcie zapytania ofertowego Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania za pośrednictwem Platformy Connect, tak by w treści nie było informacji pozwalających zidentyfikować firmę lub osobę, która je zgłosiła.

W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OWZ PKN ORLEN S.A., załączone w dokumentach zapytania ofertowego. W przypadku, gdy kontrahent jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w mechanizmie podzielonej płatności.
Wytyczne Dyrektora Biura Bezpieczeństwa do organizacji ruchu materiałowego w PKN ORLEN S.A. dostępne są na stronie: https://connect.orlen.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList.
PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.
______________
Without any commitment on our part, we invite you to submit a quotation. NOTE: Partial offers can be submitted.
Your offer will be evaluated in terms of the formal, technical and commercial conditions.

I. Formal and general criteria - confirmation of the presented criteria and attaching the required documents.
II. Technical criteria:
- the technical offer in a PDF file with detailed specification and required documentation WITHOUT PRICES. Pos. 1 Konwerter/Converter: we accept substitutes. Pos. 2 Wentylator/Fan: original product required.
- warranty: minimum described in the item description. A warranty longer than the minimum cannot affect the price offered.
III. Commercial criteria:
- net prices - the total value must include all costs such as delivery costs,
- offer validity: min. 3 months from the date of submitting offer.

During RFQ bidders may ask questions via tab Questions/Answers only on Connect platform – questions cannot contain information that identifies the company or person who ask.
In case of submitting the Purchase Order, PKN ORLEN S.A. General Terms of Purchase of Commodities shall apply.
PKN ORLEN S.A. reserves the right to select at its sole discretion the company/companies with whom PKN ORLEN S.A. will conclude the agreement and reserves the right to conclude the agreement with more than one Supplier, selected through negotiations. The scope of the agreement can cover a part or a total scope of the presented quotation.
Moreover PKN ORLEN S.A. reserves the right to c  Pokaż więcej  Zwiń

Dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty

Przedmiot oferty