Wybór wykonawców usług modernizacji Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. - umowy ramowe

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zaprasza do złożenia oferty na wybór wykonawców w ramach realizacji inwestycyjnych robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, zmierzających do modernizacji lub remontu Stacji Paliw. Z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane umowy ramowe na świadczenie ww. usług. Zakres takich umów obejmować będzie m.in.: prace przygotowawcze, roboty dachowe, roboty ogólnobudowlane pawilonu, roboty instalacyjne wodno–kanalizacyjne, roboty elektryczne, roboty drogowe, mała architektura i inne elementy zagospodarowania terenu, roboty budowlane konstrukcyjne.

PKN ORLEN S.A. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu wykonawców z branży ogólnobudowlanej. Oferta obejmować zakres terytorialny minimum jednego województwa. W przypadku gdy oferta dotyczy kilku województw, Oferent musi zaproponować ceny jednostkowe robót identyczne dla każdego województwa.

Szczegółowy zakres realizacji usługi zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, natomiast zakres rzeczowy określono w załączniku nr 3. ZAŁĄCZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ W POZYCJI "KRYTERIA OGÓLNE I FORMALNE".

Zapytanie ofertowe składa się z 17 pozycji. Pozycja 1. „Warunki techniczne dla wszystkich województw” jest obowiązkowa do uzupełnienia przez wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym.

W przypadku, gdy ceny jednostkowe Oferenta na poszczególnych pozycjach, po przeprowadzeniu negocjacji, odbiegać będą o ponad 20% od zweryfikowanej średniej ceny z pozyskanych ofert dla danej pozycji, Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia takiej oferty.

Złożenie oferty odbywa się w ramach postępowania zakupowego prowadzonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i stanowi jeden z etapów negocjacji w celu zawarcia umowy, jednakże Umowa pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Oferentem zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez umocowanych przedstawicieli obu stron. Tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty t.j. art. 66, 68(1), 68(2), 69 k.c., aukcji i przetargu t.j. art. 70(1) – 70(5) k.c. oraz art. 72 k.c.

Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz.118 ze zm.), PKN ORLEN S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

PKN ORLEN S.A. nie jest związany postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i zastrzega sobie prawo do:
• Swobodnego wyboru oferenta według przyjętych kryteriów oceny,
• Możliwości ograniczenia zakresu prac oraz odwołania, zamknięcia, odstąpienia od procedury wyboru oferty i od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec PKN ORLEN S.A.,
• Dokonywania korekt i uściśleń zakresu prac w czasie analizy ofert, prosząc o ewentualną ich aktualizację w trakcie prowadzonych negocjacji techniczno – cenowych,
• Przeprowadzenia kilkustopniowych negocjacji w różnych formach tj. negocjacji bezpośrednich, rundy dopytania oraz negocjacji za pomocą elektronicznego systemu aukcyjnego,
• Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie komunikaty otrzymywane od PKN ORLEN S.A. w trakcie trwania postępowania zakupowego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie będą uważane za oświadczenie woli prowadzące do zawarcia umowy,
• Potwierdzenia uzgodnionych warunków ze strony PKN ORLEN S.A. mogą dokonać osoby posiadające stosowane pełnomocnictwo.

Termin ważności oferty musi wynosić minimum 6 mc od daty złożenia.  Pokaż więcej  Zwiń