Z/212/01/2020/RT-Tran. ol. opał. cięż. 1E, w autocyst.o poj. 30 m3 w 2020 roku.

ORLEN Południe S.A. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług transporu oleju opałowego ciężkiego 1E, w autocysternach o poj. 30 m3, na trasach: Trzebinia->Stargard (73-110) Płock->Stargard (73-110) Jedlicze->Stargard (73-110).

Oferty jak i wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Connect. Odpowiedź będzie przekazana tą samą drogą.

Informacje ogólne.

Oferty będą rozpatrywane wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej CONNECT, szczegółową specyfikację oferty prosimy dodawać, jako załącznik.
Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Oferentów.
W przypadku nieobecności przedstawiciela Oferenta podczas negocjacji bezpośrednich, nie wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, do której został zaproszony, bądź niedostarczenia w wyznaczonym terminie rewizji oferty handlowej, będącej podstawą wyboru Wykonawcy, o ile Oferent nie przesłał uprzednio informacji o rezygnacji z udziału w dalszym postępowaniu, Zamawiający uzna wcześniejszą ofertę tego Oferenta za ostateczną i nie podlegającą negocjacjom.
ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kilkustopniowych negocjacji
ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż z jednym Wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procesu wyboru Wykonawcy i negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Nie przewiduje się trybu odwoławczego od dokonanego wyboru Wykonawcy.
Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w trybie art.72k.c. a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c.

Obowiązek informacyjny.

1. Administratorem Danych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 272696025.
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania zakupowego.
4. Odbiorcami danych są:
(1) organy administracji publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa;
(2) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji postępowania zakupowego, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Każdemu przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym.  Pokaż więcej  Zwiń