50102908 - Zapotrzebowanie na części ciśnieniowe kotła K2 OOG-320

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań / zakresu prac dotyczących zapytania ofertowego nr 50102908 ,, Zapotrzebowanie na części ciśnieniowe kotła K2 OOG-320" oraz według załączonych dokumentów do poz.1 zapytania ofertowego.

1.Dostawa elementów ciśnieniowych kotła wodno-parowego według dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji wymienionych w punktach 1.1; 1.2; 1.3; 1.4.
1.1) 4.8774 Warunki techniczne wykonania i odbioru
1.2) 4.8775 OgOlne wytyczne skLadowania i magazynowania
1.3) Dokumenty techniczne zawarte w pliku zip „dokumentacja techniczna”
1.4) Zakres
2.Zabezpieczenie elementów ciśnieniowych na czas transportu
i składowania na niezadaszonym placu magazynowym na terenie PKN ORLEN S.A w Płocku.

UWAGA: ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z USŁUG PODWYKONAWCÓW.

2. Termin dostawy: Proszę o wpisanie najszybszego możliwego w tygodniach od daty otrzymania podpisanego zamówienia via e-mail.

3.Do zapytania ofertowego zostały załączone Oświadczenie Beneficjenta , które musi zostać wypełnione oraz załączone w warunkach formalnych oraz Ogólne Warunki Zakupu PKN Orlen S.A. do zapoznania się oraz akceptacji z Waszej strony nieprzekraczalnie do dnia składania oferty.

Pełny tekst zapytania ofertowego został załączony w pliku PDF. do poz.1 zapytania ofertowego.

Państwa oferta powinna być przedstawiona w dwóch częściach.

5."Część handlowa" oferty musi zostać złożona poprzez wpisanie cen jednostkowych netto za każdą pozycje zapytania ofertowego w systemie ,,Connect'' na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.

6.Kryteria bezwzględne, które musi spełnić każdy oferent:
A.) pełna akceptacja Ogólnych Warunków Zakupu PKN ORLEN S.A.
B.)24 miesięczna gwarancja od daty protokołu zdawczo - odbiorczego.
C.)termin płatności min. 30 dni po podpisaniu protokołu zdawczo -odbiorczego.
D.)posiadanie aktualnych uprawnień UDT dot. wytwarzania, modernizacji oraz naprawy elementów kotłów parowych.
E.)udokumentowane 3 referencje z ostatnich 3 lat na wykonanie elementów ścian ekranowych i grubościennych komór ekranowych do wysokoprężnych kotłów parowych o mocy cieplnej powyżej 100 MWt.
F.)posiadanie własnego zautomatyzowanego zaplecza warsztatowego do wykonywania elementów ekranów komory paleniskowej tzw. ,,ścian szczelnych''
G.)zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania audytu u potencjalnego dostawcy pod kątem jego możliwości i zdolności wytwarzania w/w elementów kotłowych
H.)uzyskanie pozytywnej oceny kondycji finansowej oferenta po weryfikacji wymaganych dokumentów wymienionych w dalszej treści zapytania ofertowego.
I.)ważność oferty min 2 miesiące
J.)Zgonie z kryteriami formalnymi załączyć dokumenty finansowej potrzebne do oceny finansowej. Jeżeli w którymś roku z przedstawionych dokumentów jest strata prosimy o załączenie wyjaśnienia.
Informacje na temat w/w kryteriów bezwzględnych musi być zawarta w części technicznej oferty.
W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania ofertowego, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.

7."Część techniczna" oferty musi zawierać:
-nazwę przedmiotu oferty,
-dokładną lokalizacje zakładu produkcyjnego
-wykaz zautomatyzowanego zaplecza warsztatowego
-uprawienia wydane przez UDT dot. Wytwarzania, modernizacji, oraz naprawy elementów kotłów parowych
-inne posiadane certyfikaty
-warunki płatności,
-przedmiot oferty wraz ze specyfikacją techniczną,
-kraj pochodzenia,
-termin dostawy wszystkich elementów ciśnieniowych na warunkach DDP Płock PKN ORLEN S.A.
-warunki gwarancji
-czas działania na rynku,
-główni klienci,
-referencje (co najmniej 3 referencje) w zakresie kotłów wodno-parowych o mocy powyżej 10 0 MW.
-zasięg działania,
-kapitał zakładowy opłacony (w przypadku Spółek)
-ilość zatrudnianych osób
-oświadczenie, że w stosunku do Państwa firmy nie wszcz  Pokaż więcej  Zwiń