50101966 Zakup odcinka pomiarowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty.

Prosimy o zawarcie w ofercie następujących informacji:
- czas działania na rynku,
- referencje ( ilość 3 )
- zasięg działania (terytorium, obsługiwane rynki),
- główni klienci,
- kapitał zakładowy opłacony (w przypadku Spółek).
- Sprzedawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną zgodę PKN ORLEN S.A. na zamieszczenie firmy spółki, znaku towarowego lub logo PKN ORLEN S.A. na swojej stronie internetowej, liście kontrahentów, w broszurach, reklamie oraz wszelkich innych materiałach reklamowych i marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca zobowiązuje się do przedłożenia do PKN ORLEN S.A., wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, projektu materiałów, w których takie dane miałyby zostać zamieszczone.
Sprzedawca zobowiązuje się również do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PKN ORLEN S.A. na przekazanie środkom masowego przekazu takim jak prasa, radio, TV, Internet jakichkolwiek informacji dotyczących UMOWY. W takim przypadku, Sprzedawca zobowiązuje się do przedłożenia do PKN ORLEN S.A., wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, treści informacji jaka miałaby zostać wykorzystana w środkach masowego przekazu.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, Kupujący jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie ogranicza prawa PKN ORLEN S.A. do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.

Państwa oferta będzie oceniana pod względem przedstawionych powyżej warunków technicznych i handlowych.

W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.

W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

W przypadku, gdy kontrahent jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w mechanizmie podzielonej płatności

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.

Dear Sirs,

We would kindly ask you about a quotation.

Please, include in your offer the following information:
- time of existence on the market,
- references,
- range of action,
- the main customers,
- paid-up capital (for companies).
Your offer will be evaluated in terms of the above technical and commercial conditions.

In the absence of compliance with this request, your bid might not be considered.

In case of submitting the Purchase Order, PKN ORLEN S.A. General Terms of Purchase shall apply.

In the case the Contractor is a domestic entity or is a registered VAT payer in Poland and the payment is settled in PLN, the remuneration of the Contractor shall be payable in the split payment mechanism

PKN ORLEN S.A. reserves the right to select at its sole discretion the company/companies with whom PKN ORLEN S.A. will conclud  Pokaż więcej  Zwiń