Inwentaryzacja i odtworzenie dokumentacji technicznej rurociągów technologicznych instalacji Wydziału Chlorku Winylu P-21 w ANWIL S.A.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia oferty w postepowaniu pt.
Inwentaryzacja i odtworzenie dokumentacji technicznej rurociągów technologicznych instalacji Wydziału Chlorku Winylu P-21 w ANWIL S.A. na instalacjach produkcyjnych ANWIL S.A.

Warunki handlowe:
1. Oczekiwany termin płatności – przelew 30-60 dni od daty otrzymania faktury
2. Termin wykonania do 31 maja 2020


Składanie ofert
Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej CONNECT, szczegółową specyfikację techniczną oferty prosimy dodawać, jako załącznik.
Dokumenty dotyczące szczegółów zapytania załączone zostały przy pozycji.
Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia najtańszej i najdroższej oferty bez podania przyczyny.

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będzie realizowane na warunkach zawartych w załączonej propozycji kontraktu.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.

Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.  Pokaż więcej  Zwiń