50109441_Wirnik 18987A 6A16-P 1.4408


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Zapytanie dotyczy zakupu :

50109441_Wirnik 18987A 6A16-P 1.4408

„W przypadku, gdy kontrahent jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w mechanizmie podzielonej płatności”

Prosimy o załączenie oferty technicznej w formacie PDF przy kryterium "zgodność oferty z zapotrzebowaniem". Mile widziane są karty katalogowe; rysunki techniczne oraz inne informacje pozwalające na identyfikację pozycji przez zlecającego zakup.
Ewentualne uzupełnienie oferty cenowej należy załączyć przy kryterium "cena". W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością w załączniku a uzupełnionym polem formularza uwzględniona zostanie wartość wpisana do formularza Platformy Zakupowej Connect.

Państwa oferta będzie oceniana pod względem przedstawionych powyżej warunków technicznych i handlowych.

W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.

W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT  Pokaż więcej  Zwiń