50101149 - Zakup zasuw

50101149 - ZAKUP ZASUW
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Przedmiot zapytania ofertowego: 50101149 - Zakup według danych technicznych umieszczonych w pozycjach zapytania ofertowego.


Państwa oferta powinna być przedstawiona w dwóch częściach.

A. "Część handlowa" oferty musi zostać złożona poprzez wpisanie cen za każdą pozycje zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.


B. "Część techniczna" oferty musi zawierać:

- skan oferty technicznej w pliku PDF zawierający/potwierdzający n/w informacje / wymagania, (potwierdzone każde z osobna)
- przedmiot informacji wraz ze specyfikacją techniczną, nazwę produktu, ilość oferowaną, jednostkę miary,
- kołnierze wg. PN EN1092-1, przylga B1; zgodność z dyrektywa PED - 2014/68/UE,
- świadectwo odbioru 3.1 według PN-EN 10204; Prot. z próby szczelności - klasa A według PN-EN 12226-1 (API 598); Bad. udarności w temp . -29st.C min. 27J,
- kraj pochodzenia UE (znakowanie CE). Siedliska zasuw oraz kliny stellitowane, uszczelnienie – grafit,
- termin dostawy najpóźniej do 26.06.2020 (w tygodniach po otrzymaniu podpisanego zamówienia),
- gwarancja min. 24 (podać w miesiącach),
- wymagane warunki dostawy DDP Płock,
- zgodność techniczna oferty z zapotrzebowaniem,
- ważność oferty min 2 miesiące,
- akceptacja OWZ PKN ORLEN S.A. (Ogólne Warunki Zakupu PKN ORLEN S.A.)

UWAGA: Załączona oferta techniczna nie może zawierać żadnych cen i musi zostać złożona w postaci załączonego pliku do zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.

W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.


W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.


Z poważaniem,
Rafał Piasek
 Pokaż więcej  Zwiń