50102887 - Zakup zaworów REG DN25 PN40 RF L160

50102887 - ZAKUP ZAWORÓW REG DN25 PN40 RF L160
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Przedmiot zapytania ofertowego: 50102887 - Zakup zaworów REG DN25 PN40 RF L160 według danych technicznych umieszczonych w pozycjach zapytania ofertowego.


Państwa oferta powinna być przedstawiona w dwóch częściach.

A. "Część handlowa" oferty musi zostać złożona poprzez wpisanie cen za każdą pozycje zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.


B. "Część techniczna" oferty musi zawierać:

- skan oferty technicznej w pliku PDF zawierający/potwierdzający n/w informacje / wymagania, (potwierdzone każde z osobna)
- przedmiot informacji wraz ze specyfikacją techniczną, nazwę produktu, ilość oferowaną, jednostkę miary,
- zawór dostarczony z zamontowanym i wyregulowanym napędem jako jedna całość gotowa do zamontowania i pracy,
- protokół z prób fabrycznych i szczelności (dla zaworu i korpusu zaworu, potwiedzić dostarcznie dokumentów wraz z towarem),
- dla zaworu: Deklaracja WE, certyfikat typu 3.1. wg. EN10204, deklaracja PED 2014/68/EU, raport z testów fabrycznych. (potwierdzić dostarczenie dokumentów wraz z towarem),
- zala zaworu: Deklaracja WE, certyfikat typu 3.1. wg. EN10204, deklaracja PED 2014/68/EU, raport z testów fabrycznych. (potwierdzić dostarczenie dokumentów wraz z towarem),
- DTR dokumentacja techniczno – ruchowa, lista części do zaworu. DTR dla pozycjonera (porszę o załącznie dokumentu)
- termin dostawy najpóźniej do 30.04.2020 (w tygodniach po otrzymaniu podpisanego zamówienia),
- gwarancja min. 24 (podać w miesiącach),
- wymagane warunki dostawy DDP Płock,
- zgodność techniczna oferty z zapotrzebowaniem,
- ważność oferty min 2 miesiące,
- akceptacja OWZ PKN ORLEN S.A. (Ogólne Warunki Zakupu PKN ORLEN S.A.)

UWAGA: Załączona oferta techniczna nie może zawierać żadnych cen i musi zostać złożona w postaci załączonego pliku do zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.

W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.


W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.


Z poważaniem,
Rafał Piasek
 Pokaż więcej  Zwiń