50107356 - Zawór zwrotny pary (BABCOCK Type: 803-332)

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Zapytanie dotyczy zakupu wyspecyfikowanych w zapytaniu ofertowym cz.zamiennych.

Przebieg postępowania zakupowego:
1. Ocena formalna.
2. Ocena techniczna ofert (wymagane załączenie oferty technicznej pdf. nie zawierającej cen).
3. Ocena handlowa ofert (proszę załączyć ofertę handlową z cenami).
4. Negocjacje. Możliwe przeprowadzenie aukcji.
5. Wybór oferty – scenariusz: wybór oferty całościowej.
W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.

W przypadku, gdy kontrahent jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w mechanizmie podzielonej płatności.

W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT.

Dear Sirs,
We kindly ask you to submit an offer, taking into account the following requirements.
The inquiry concerns the purchase of specified parts for items listed in saparate sheet
Purchase procedure:
1. Formal assessment.
2. Technical evaluation of offers (technical offer in PDF format is needed)
3. Commercial evaluation of offers.(commercial offer is needed)
4. Negotiations. Auction possible.
5. Selection of the offer (offer selection scenario - for the whole).
If the requirements of this inquiry are not met, your offer may not be considered.

If the contractor is a domestic or registered entity for VAT in Poland and the settlement is in PLN, the remuneration will be paid in the split payment mechanism. "

When placing an order, the currently approved GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE OF GOODS AND PURCHASE OF GOODS AND PROVISION OF SERVICES OF Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna shall apply, which are attached to this message and are available at www.orlen.pl.

PKN ORLEN S.A. reserves the right to freely choose the entity / entities with whom negotiations will be conducted in relation to part or all of the scope of submitted responses and to conclude a contract with more than one Supplier selected through negotiations, the scope of the contract may include all or part of the scope of the submitted answer on request. PKN ORLEN S.A. reserves the right to cancel, close the Supplier selection process and withdraw from negotiations without giving reasons. There are no claims against the Inviter in this respect. This inquiry is an invitation to negotiate within the meaning of art. 72 of the Civil Code.

Z poważaniem/Best regards
Anna Młynarkiewicz  Pokaż więcej  Zwiń