50104052 - Uszczelki wielokrawędziowe, metaloplastyczne, spiralne, owalne

50104052 - Uszczelki wielokrawędziowe, metaloplastyczne, spiralne, owalne

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Przedmiot zapytania ofertowego:
50104052 – Zakup uszczelek wielokrawędziowych, metaloplastycznych, spiralnych i owalnych, wg list i danych technicznych umieszczonych w załączonych w pozycjach zapytania zestawieniach.

Państwa oferta powinna być przedstawiona w dwóch częściach.
A. "Część handlowa" oferty musi zostać złożona poprzez wpisanie ceny sumarycznej netto za komplet uszczelek zawarty w każdej z 3 pozycji zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.
B. oraz w postaci wypełnionych tabel handlowych na każdej z 3 pozycji zapytania
Do wypełnienia żółte pola:
- „Opis pozycji”,
- „Termin dostawy w tygodniach od daty otrzymania zamówienia”,
- „Cena jednostkowa netto”
- ” Waluta”
C. Tabele powinny zostać wypełnione i załączone do poszczególnych pozycji zapytania ofertowego w miejscu „Cena/Price”.

D. Nie dopuszczamy składania ofert na niepełny komplet uszczelek.

E. "Część techniczna" (plik pdf) oferty musi zawierać skan oferty technicznej oraz wymienioną tabelę w punkcie F zapytania ofertowego.
- skan oferty technicznej w pliku PDF zawierający/potwierdzający n/w informacje / wymagania, załączony na platformie zakupowej w miejscu ,,Skan oferty technicznej” oraz załączenie wypełnionych plików opisanych w punkcie F zapytania ofertowego,
- termin dostawy maksymalnie 12 tygodni (podać w tygodniach od daty otrzymania zamówienia),
- gwarancja min. 24 (w miesiącach),
- wymagane warunki dostawy DDP Płock (proszę o potwierdzenie),
- zgodność techniczna oferty - typ, rozmiary, wykonanie materiałowe, kształt, współczynniki obliczeniowe (wg odpowiednich norm) oraz ilości zgodnie z zapotrzebowaniem,
- deklaracja pochodzenia wydana przez producenta (potwierdzić dostarczenie wraz z towarem),
- atesty materiałowe 3.1 wg PN-EN 10204,
- ważność oferty min 2 miesiące,
- akceptacja OWZ PKN ORLEN S.A. (Ogólne Warunki Zakupu PKN ORLEN S.A.) .
F. wypełnione tabele techniczne na każdej z 3 pozycji zapytania ofertowego
Do wypełnienia żółte pola:
- „Opis pozycji”,
- „Termin dostawy w tygodniach od daty otrzymania zamówienia”,

Tabele powinny zostać wypełnione i załączone (plik xls.) do pozycji zapytania ofertowego w miejscu ,,Skan oferty technicznej w formacie pdf” razem ze skanem oferty technicznej wymienionej w punkcie E zapytania ofertowego.
UWAGA: Załączona oferta techniczna nie może zawierać żadnych cen i musi zostać złożona w postaci załączonych plików elektronicznych do zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.

W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.

W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.

Z poważaniem.
Mariola Markiewicz

 Pokaż więcej  Zwiń