RFI - Świadczenie usługi IP MPLS dla SP

Szanowni Państwo,

PKN ORLEN S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym, które ma na celu wybór dostawcy:

RFI - Świadczenie usługi IP MPLS dla sieci stacji paliw PKN ORLEN w oparciu o światłowodowe medium dostępowe

PKN ORLEN zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy
może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

PKN ORLEN zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.

Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.
Niemniej jednak strony wyłączają automatyczny skutek zawarcia umowy (tj. moment, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji), zaś do zawarcia umowy dochodzi w chwili podpisania jej przez obie strony.  Pokaż więcej  Zwiń

Dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty

Przedmiot oferty