Modernizacja SP 4467 Łęczna

Szanowni Państwo,

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zaprasza do złożenia oferty na modernizację SP 4467 Łęczna.

I. Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że złożenie oferty odbywa się w ramach postępowania zakupowego prowadzonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i stanowi jeden z etapów negocjacji w celu zawarcia umowy, jednakże Umowa pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Oferentem zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez umocowanych przedstawicieli obu stron. Tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty t.j. art. 66, 68(1), 68(2), 69 k.c., aukcji i przetargu t.j. art. 70(1) – 70(5) k.c. oraz art. 72 k.c.

II. Szczegółowy zakres prac do realizacji zawiera dokumentacja techniczna dotycząca poszczególnych stacji paliw. W celu otrzymania dokumentacji technicznej należy za pośrednictwem zakładki pytania odpowiedzi przesłać podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności (stanowi załącznik do zapytania ofertowego) oraz potwierdzić chęć złożenia oferty w niniejszym postępowaniu zakupowym.

III. Płatność wynikająca z umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 ze zm.), wyłącznie na wskazany przez Dostawcę/Kontrahenta rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej liście). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych.

IV. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w pkt III powyżej z uwagi na:
i. brak na Białej liście wskazanego przez Dostawcę/Kontrahenta numeru rachunku bankowego lub
ii. brak wskazania przez Dostawcę/Kontrahenta jako właściwego do zapłaty części ceny brutto odpowiadającej podatkowi VAT numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej liście (dotyczy przypadków wskazania przez Dostawcę/Kontrahenta do zapłaty ceny netto rachunku bankowego w walucie obcej),
PKN ORLEN S.A. będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Dostawcy/Kontrahenta odpowiednio: wynagrodzenia (w przypadku wskazanym w ppkt (i)) lub części wynagrodzenia odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w ppkt (ii)).

V. W sytuacji wskazanej w pkt IV powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od (odpowiednio): dnia następnego po przekazaniu PKN ORLEN S.A. przez Dostawcę/Kontrahenta informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej liście (w przypadku wskazanym w pkt IV ppkt (i) powyżej) lub dnia następnego po wskazaniu PKN ORLEN S.A. przez Dostawcę/Kontrahenta numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej liście (w przypadku, o którym mowa w pkt IV ppkt (ii) powyżej).

VI. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt IV powyżej, zwalnia PKN ORLEN S.A. z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez PKN ORLEN S.A. na rzecz Dostawcy/Kontrahenta płatności, o których mowa w pkt V powyżej.

VII. Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz.118 ze zm.), PKN ORLEN S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

Oferta powinna zawierać informacje, że termin ważności oferty wynosi minimum 6 m-cy od daty złożenia.

Szczegółowe zapytanie ofertowe stanowi załącznik.  Pokaż więcej  Zwiń