Odtworzenie węzła neutralizacji linia A i B

Szanowni Państwo,

ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na: "Odtworzenie węzła neutralizacji linia A i B".

1. Oczekiwany termin płatności – przelew 60 dni od daty otrzymania faktury.
2. Oczekiwany termin wykonania zadania:
a) 2 neutralizatory na linii A (z montażem*): listopad 2021
B) 2 neutralizatory na linii B (z montażem*): czerwiec 2022
* Przewidywany czas montażu bezpośrednio na instalacji 12-14 dni kalendarzowych (dokładny harmonogram postoju zostanie podany po akceptacji terminów. W przypadku zmiany terminu postoju remontowego Wykonawca zostanie poinformowany po weryfikacji planu postoju remontowego na rok 2021 i rok 2022).

Składanie ofert:
Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej CONNECT, szczegółową specyfikację oferty prosimy dodawać, jako załącznik.
Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.
Wymogi techniczne w zakresie wymaganego doświadczenia, okresu funkcjonowania i zapoznanie się z pracami na obiekcie muszą spełniać zgłoszeni podwykonawcy, którym nie przysługuje prawo dalszego podzlecania.
UWAGA: Przetarg realizowany w trybie II etapowym stopniowym.
W I etapie oferenci zobowiązani są do złożenia oferty formalnej i technicznej.
W II etapie po akceptacji, przez Zespół Oceniający ze strony ANWILU S.A. ofert technicznych, Oferenci, którzy zostaną dopuszczeni do dalszego etapu przetargowego zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie składania Ofert Handlowych.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia najtańszej i najdroższej oferty bez podania przyczyny.
Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będzie realizowane na warunkach zawartych w załączonej propozycji kontraktu.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.  Pokaż więcej  Zwiń

Dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty

Przedmiot oferty