50107180 Zakup wkładów rurowych E502, E407, E401, E212, E102

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty, z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Jedyną formą złożenia prawidłowej oferty jest wypełnienie załączonej tabeli, osobnej zakładki dla każdej z pozycji. Prosimy o nieprzesyłanie/niezałączanie innych, niewymaganych plików.

Opis elementów składowych tabeli oraz sposób jej wypełnienia:
1. Przedmiot zapytania ofertowego oraz jego dokładna charakterystyka została określona w tabeli (kolumna „B" i „C" - pola PKN Orlen) .
2. Należy wypełnić wszystkie aktywne pola tabeli - kolumna „D", poprzez wybranie odpowiedzi TAK/NIE (wybór z rozwijanej listy),
3. Uwzględniane będą jedynie niezmodyfikowane, w całości wypełnione tabele,
4. Dodatkowo można skorzystać z kolumny „E", w celu wpisania informacji szczegółowych,
5. Termin dostawy prosimy wpisać w tygodniach od momentu złożenia zamówienia (bez dodatkowych warunków),
6. Jeśli w tabeli znajdzie się jakakolwiek informacja o cenie, oferta nie zostanie rozpatrzona,
7. WYPEŁNIONE TABELE NALEŻY WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I OPIECZĘTOWAĆ (KAŻDĄ STRONĘ). NASTĘPNIE SKAN TAK PRZYGOTOWANEJ OFERTY PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ W KRYTERIUM „ZGODNOŚĆ TECHNICZNA…”. DO KAŻDEJ POZYCJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ, ODPOWIADAJĄCĄ DANEMU WKŁADOWI.
7. Ceny poszczególnych pozycji, prosimy wpisywać wyłącznie w formularzu na Platformie Zakupowej Connect,
8. Wszystkie dane w tabeli zostały zweryfikowane i są wystarczające do złożenia prawidłowej oferty;

Każda pozycja zapotrzebowania traktowana jest jako indywidualny zakup. Zamówienie do oferenta, który przedstawi najlepszą cenowo ofertę (spośród zaakceptowanych ofert podczas oceny technicznej) będzie tożsame z zapisami niniejszej tabeli.

W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie zostać rozpatrywana.
W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.
PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.  Pokaż więcej  Zwiń