50113588 - Filtry i wkłady

50113588 - Filtry i wkłady

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Przedmiot zapytania ofertowego: 50113588 - Filtry i wkłady wg danych technicznych umieszczonych w pozycjach zapytania ofertowego.


Państwa oferta powinna być przedstawiona w dwóch częściach.

A. "Część handlowa" oferty musi zostać złożona poprzez wpisanie cen za każdą pozycję zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.


B. "Część techniczna" oferty musi zawierać:

- skan oferty technicznej w pliku PDF zawierający/potwierdzający n/w informacje / wymagania, (potwierdzone każde z osobna),
- przedmiot informacji wraz ze specyfikacją techniczną, nazwę produktu, ilość oferowaną, jednostkę miary,
- zgodność techniczna oferty (wg odpowiednich norm - wymiary, materiały, wykonanie, współczynniki obliczeniowe) oraz ilości zgodne z zapotrzebowaniem,
- termin dostawy najpóźniej do 15.07.2020 (podać w tygodniach),
- gwarancja min. 12 (podać w miesiącach),
- wymagane warunki dostawy DDP Włocławek,
- atesty/ certyfikaty / deklaracje,
- podanie producenta,
- ważność oferty min 2 miesiące,
- akceptacja OWZ PKN ORLEN S.A. (Ogólne Warunki Zakupu PKN ORLEN S.A.)


UWAGA: Załączona oferta techniczna nie może zawierać żadnych cen i musi zostać złożona w postaci załączonego pliku do zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.


C. Nie dopuszczamy składania ofert na niepełny komplet materiałów w pojedynczej pozycji zapytania ofertowego.
D. Dopuszczamy składnie ofert na wybranych pozycjach zapytania ofertowego.


W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.


W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.


Z poważaniem,
Mariola Markiewicz

 Pokaż więcej  Zwiń