Zakup i montaż pomp NG-1702

ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na: zakup i montaż pomp NG-1702

Warunki handlowe:
1. Oczekiwany termin płatności – przelew preferowany 60 dni, min 30 dni od daty otrzymania faktury
2.Termin dostawy:

Dostawa materiałów 31.03.2021
Wykonanie prac do 30.12.2021

Składanie ofert
1. Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej CONNECT.
2. Oferta powinna składać się z dwóch części, stopniowo: technicznej i handlowej.
3. I Część techniczną oferty należy złożyć pod kryterium „Oferta techniczna (w formie załącznika)” . Dołączenie informacji cenowej w części technicznej oferty może skutkować odrzuceniem oferty.
4. II Część handlową oferty z ceną i warunkami płatności należy dodać jako załącznik w kryterium „Cena”
5. Pytania dotyczące części technicznej oraz handlowej proszę zadawać po przez Connect zakładka pytania. Odpowiedzi będą udzielane w ten sam sposób.
5. Dołączenie informacji cenowej w części technicznej oferty może skutkować odrzuceniem oferty.

Dokumentacja techniczna została załączona do pozycji nr 1 zapytania ofertowego.

Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będzie realizowane na warunkach zawartych w złączonej propozycji kontraktu.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.

Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.
 Pokaż więcej  Zwiń

Dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty

Przedmiot oferty