10823296 Urządzenie do udrażniania króćców

10823296 Urządzenie do udrażniania króćców
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiot zapytania ofertowego:
• 10823296 Urządzenie do udrażniania króćców, według danych technicznych umieszczonych w pozycjach zapytania ofertowego;
Państwa oferta powinna być przedstawiona w dwóch częściach:

Wygląd przykładowego urządzenia został przedstawiony na załączonym rysunku w pozycji nr 1 zapytania oraz pod adresem strony internetowej

https://www.usaindustries.com/piping-isolation-products/rod-out-tool-bleeder-cleaner-orifice-cleaners.php)

Urządzenie nie musi pochodzić od producenta przedstawionego na stronie internetowej, dopuszczamy jakiegokolwiek producenta którego urządzenie spełni wszystkie wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym.

A. "Część handlowa" oferty musi zostać złożona poprzez wpisanie cen za każdą pozycje zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl
B. "Część techniczna" oferty musi zawierać:
- skan oferty technicznej w pliku PDF zawierający/potwierdzający n/w informacje / wymagania,
- przedmiot informacji wraz ze specyfikacją techniczną, nazwę produktu, ilość oferowaną, jednostkę miary,
- wymagane warunki dostawy DDP PŁOCK,
- zgodność techniczna oferty - typ, rozmiary (wg odpowiednich norm) oraz ilości zgodnie z zapotrzebowaniem,
- deklaracja pochodzenia materiałów wydana przez producenta (proszę o potwierdzenie dostarczenia wraz z dostawą),
- atesty / certyfikaty producenta,
- gwarancja (podać w miesiącach),
- termin dostawy możliwie jak najkrótszy (podać w tygodniach od momentu złożenia zamówienia),
- termin ważności oferty (podać w dniach),
- akceptacja OWZ PKN ORLEN S.A. (Ogólne Warunki Zakupu PKN ORLEN S.A.)

Zdjęcie urządzenia jest udostępnione w poz. 1 zapytania ofertowego.
Opis można znaleźć w linku:https://www.usaindustries.com/piping-isolation-products/rod-out-tool-bleeder-cleaner-orifice-cleaners.php)

UWAGA: Załączona oferta techniczna nie może zawierać żadnych cen i musi zostać złożona w postaci załączonego pliku do zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.

W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.

W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.

 Pokaż więcej  Zwiń